Wyzwolenia 45
43-438, Brenna

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI PENSJONATU SKALNY DWOREK

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych naszych Gości jest firma : F.H.U.G Jan OIszar

2. INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt@skalny-dworek.pl

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Dane osobowe Gości hotelowych przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:
- dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,
- udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
- zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

- firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

- firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

- firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

- pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

- pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Gości hotelowi posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres

kontakt@skalny-dworek.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, dokumentu tożsamości oraz jego numer, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

10. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości pensjonatu Skalny Dworek dostępna jest również na stronie internetowej www.skalny-dworek.pl

Właściciel Pensjonatu Skalny Dworek

Kontakt

SKALNY DWOREK
43-438 Brenna
ul. Wyzwolenia 45
Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Czwartek 12-21 | Piątek - Sobota 11-22 | Niedziela 10-21
Nr konta: 49 8126 1020 0042 4822 2000 0040